“Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nde Yer Alacak Yeterliliklerin Kalite Güvencesinin Sağlanmasına İli


Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nin (TYÇ) oluşturulması, geliştirilmesi ve güncelliğinin korunmasına ilişkin iş ve işlemler, 21/9/2006 tarih ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu ve bu Kanun gereğince Bakanlar Kurulunun 2015/8213 sayılı Kararıyla 19/11/2015 tarih ve 29537 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında yürütülmektedir.

Yönetmeliğin 10. Maddesinde, eğitim ve öğretim programları ve diğer öğrenme yollarıyla kazanılan kalite güvencesi sağlanmış tüm yeterliliklerin TYÇ’ye dahil edilmesine ve TYÇ’de yer alacak yeterliliklerin kalite güvencesinin sağlanmasına ilişkin yönetmeliğin TYÇ Koordinasyon Kurulunun onayı üzerine Resmî Gazete’de yayımlanmasına hükmedilmiştir.

Bu doğrultuda TYÇ’de Yer Alacak Yeterliliklerin Kalite Güvencesinin Sağlanmasına İlişkin Yönetmelik (kısaca Kalite Güvence Yönetmeliği) taslağı, Kurumumuz tarafından hazırlanmış ve TYÇ Kurulunda temsil edilen kurum ve kuruluşların görüş ve önerileriyle nihai halini almıştır. Millî Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu ve Kurumumuzun en üst düzeyde temsil edildiği TYÇ Koordinasyon Kurulunun 25 Ocak 2018 tarihli ve 2018/01 sayılı Kararıyla onaylanan Yönetmelik taslağı, 25 Mart 2018 tarihli ve 30371 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik, örgün ve yaygın eğitim ve öğretim programları ile yaygın ve serbest öğrenmelerin doğrulanması sonucu düzenlenen tüm yeterliliklerin kalite güvencesinin sağlanmasına, kalite güvence ölçütlerinin belirlenmesine ve kalite güvencesinden sorumlu kurumların görev ve sorumluluklarına yönelik düzenlemeler içermektedir. Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi’nde tanımlanan kalite güvence ilkeleriyle uyumlu tasarlanan ve ülkemizde düzenlenen tüm diploma, sertifika ve mesleki yeterlilik belgelerinin karşılaması gereken kalite ölçütlerini belirleyen Yönetmelik, yeterliliklerin kalite güvencesine yönelik hazırlanan ilk ulusal mevzuat olma özelliğini de taşımaktadır.

Yönetmeliğe göre; TYÇ’de yer alacak yeterliliklerin sağlaması gereken kalite güvence ölçütleri şunlardır:

 • Yeterlilik formu oluşturulur ve onaylanır.

 • Geçerli ve güvenilir ölçme ve değerlendirme süreci işletilir.

 • Belgelendirme süreçleri, şeffaf ve tarafsız biçimde yürütülür.

 • Yeterliliklere yönelik süreçler öz değerlendirme ve dış değerlendirmeye tabi tutulur.

 • Dış değerlendirme yapan birim, ekip veya kuruluşlar düzenli gözden geçirmeye tabi tutulur.

 • Öz değerlendirme ve dış değerlendirme bulguları ışığında iyileştirme faaliyetleri yürütülür.

 • Yeterliliklere yönelik süreçlere paydaşların katılımı sağlanır.

 • Yeterliliklere yönelik süreçler, açık ve ölçülebilir amaçlar ile ölçüt ve rehberlere dayalı yürütülür.

 • Tüm süreçler için yeterli ve uygun kaynak tahsisi sağlanır.

 • Geri bildirim mekanizmaları geliştirilir ve uygulanır.

 • Tüm süreçlerin çıktılarına yönelik elektronik erişilebilirlik sağlanır.

Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren; bir yıl içerisinde kalite güvence belgesi ve rehberlerin sorumlu kurumlar tarafından hazırlanması ve iki yıl içerisinde sorumlu kurumların, kalite güvencesinin sağlanmasına yönelik sistemlerini kurarak eğitim kurumları ve belgelendirme kuruluşları aracılığıyla işletmeye başlaması gerekmektedir.

Kalite Güvence Yönetmeliğinin tam ve etkin uygulanmasıyla beraber, eğitim ve öğretim sisteminin en önemli çıktısı olan yeterliliklerin kalitesine ulusal ve uluslararası düzeyde duyulan güven en üst düzeye yükselecektir.

Son Haberler
Bizi Takip Edin
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+